De vermelde prijzen zijn per fles, exclusief 21 % BTW.
De aankopen dienen volledig en contant bij afhaling of levering betaald te worden . Primeurwijnen zijn contant betaalbaar bij bestelling.
Wijncuriosa behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaand bericht, haar prijzen aan te passen aan de marktschommelingen.
De verkochte goederen zijn geheel voor risico van de koper, zodat in geval verlies, vordering of beschadiging, zelfs in geval van overmacht, de schade geheel ten laste van de koper komt.
Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van eigen verkoopsvoorwaarden.

De leveringstermijn is niet bindend en wordt enkel ten titel van inlichting verstrekt. Een laattijdige levering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar en geeft evenmin recht op eis van schadevergoeding . Het ontstaan van een betwisting omtrent de opdracht kan geen reden zijn om de betaling te weigeren.
Bestellingen in vooraankoop worden aanvaard zonder verbintenis van levering. Bij niet-levering worden de voorafbetaalde sommen terugbetaald.

De goederen worden slechts eigendom van de koper nadat de volledige som zal zijn betaald.
Slechts schriftelijke klachten kunnen door ons aanvaard worden voor zover ze zijn overgemaakt binnen de acht dagen na de levering.

Onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder disconto. Voor iedere factuur die op de vervaldag niet is betaald wordt een intrest van 2 % per maand aangerekend en dit zonder dat enige aanmaning nodig is. Bovendien zullen de onbetaalde facturen verhoogd worden met 15 % en met een minimum van 50,00 EUR van rechtswege en zonder een ingebrekestelling.
De niet-betaling van een factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Alle belastingen of taksen van welkdanige aard zijn ten laste van de klant.
De koper is gehouden om, binnen de 8 dagen nadat hem werd gemeld dat de bestelling te zijner beschikking is, de goederen af te halen en te betalen. Indien de goederen niet tijdig worden opgehaald, wordt de verkoop als verbroken beschouwd lastens de koper en verbindt de koper er zich toe om aan de verkoper ten titel van schadevergoeding een bedrag te betalen van 20 % van de totale aankoopsom.

Indien Wijncuriosa de inning van haar vorderingen uit handen geeft omdat de koper; na te zijn aangemaand, in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, komen de daaraan verbonden kosten geheel voor de rekening van de koper. Wijncuriosa zal de koper in dergelijk geval belasten voor de werkelijke kosten der inning, of voor een bedrag gelijk aan 15 % van de verschuldigde hoofdsom, renten en kosten.
Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de handelsrechtbank van Brussel.
Algemene verkoopsvoorwaarden
Terug
Wijncuriosa